fbpx

Regulamin sklepu

element

Regulamin sklepu

Regulamin serwisu od 01.01.2018r
(zwany dalej „Regulaminem”)

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz faksu)

1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną https://biopellet.pl/ oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Internetowy sklep biopellet.pl, oferujący sprzedaż wysyłkową pelletu,a także piecy,kominków i wszystkiego co znajduje się w danej ofercie =. (dalej łącznie: „Produkty”), zwany dalej „Sklepem” prowadzony jest przez U Jana s.c. G.D. Łopuski M.Morzy, Nip 722 13 07 338 Regon 450198692 , tel.: , e-mail: [email protected], zwaną dalej “ Biopellet”.
3. W ramach Sklepu, Klient może dokonać również zakupu produktów Partnerów U jana (dalej również: „Produkty Partnera”). Produkty Partnera są dostarczane bezpośrednio z magazynu danego partnera. Sprzedawcą Produktów Partnera jest Biopellet. Postanowienia dotyczące Produktów stosuje się odpowiednio do Produktów Partnera, chyba że w ramach danego postanowienia zastrzeżono inaczej.
4. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwaną dalej „Klientem”.
5. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia umowy sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27, Safari 5.0, Opera 11. Aby dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Produktów.
8. „Placówkami Pocztowymi” są wybrane placówki Poczty Polskiej, jej punkty partnerskie lub automaty pocztowe położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista dostępnych Placówek Pocztowych jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: http://odbiorwpunkcie.poczta-polska.pl/.

II. Biuro Obsługi Klienta

Biopellet prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 8 do 17 pod numerem telefonu  oraz pod adresem e-mail: [email protected] . Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

III. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Biopellet świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Klientów:
a. udostępnienie Klientowi w ramach Sklepu indywidualnego konta, pozwalającego na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności
b. umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie (w tym złożenia zamówienia na Produkty objęte Rezerwacją);
c. otrzymywanie przez Klienta, za jego wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej („Newsletter”).
2. W ramach Sklepu Biopellet zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest w zakresie świadczonych przez Sklep usług dobrowolne i bezpłatne.
4. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
5. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii zamówień Klienta oraz szybszą procedurę złożenia zamówienia w Sklepie.
6. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn zgłaszając pod adres [email protected] lub pisemnie na adres U jana ul dworska 34 18-230 Ciechanowiec, żądanie rozwiązania umowy o świadczenie usług, podając dane identyfikacyjne Klienta tj., adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz imię i nazwisko Klienta. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
7. Biopellet może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem za odpowiednim, co najmniej 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień III.10 i III.11. Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Bio pellet umotywowane obiektywnymi względami.
8. Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Biopellet drogą elektroniczną oraz reklamacje dotyczące usługi Rezerwacji można składać w szczególności telefonicznie pod numerem lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość pod adres e-mail [email protected]. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego imienia i nazwiska Klienta, adres poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładny opis i powód reklamacji / pytania. Biopellet rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Biopellet zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Biopellet jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Biopellet przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
9. Pola uzupełniane przez Klienta przy tworzeniu Konta Klienta oraz w formularzach udostępnianych w celu realizacji zamówienia powinny zawierać prawdziwe i aktualne dane Klienta oraz powinny być aktualizowane, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania świadczonych przez Biopellet usług.
10. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Biopellet w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.
11. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Sklepu treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych).

IV. Newsletter

1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera” oraz naciśnięcie przycisku „Zapisz”. Klient może również według swojego wyboru zaznaczyć odpowiedni checkbox wyrażający zgodę Klienta na otrzymywanie informacji handlowych od podmiotów współpracujących z Biopellet lub na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Biopellet. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
2. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres [email protected]. podając adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

V. Zamówienia

1. Zamówienia na Produkty (dalej również: „Zamówienia”) można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 8-17.
2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:
a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka.
b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy (w przypadku zakupu Produktów Partnera, niektóre ze sposobów dostawy oferowane przez Biopellet dla Produktów mogą nie być dostępne).
c. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia (w przypadku zakupu Produktów Partnera opcja płatności „za pobraniem” może zostać ograniczona bądź wyłączona).
e. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).
f. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Biuro Obsługi Klienta (otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta), umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.
3. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu, jednakże nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep przed wprowadzeniem zmian.
5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Biopellet do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia. Zakup Produktów Partnera jest dokumentowany za pomocą faktur elektronicznych lub paragonów lub faktur VAT.
7. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem są określone na stronie każdego Produktu.

VI. Dostawa Produktów (sposób spełnienia świadczenia przez Biopellet)

1. Przesyłka zawierająca Produkty dostarczana jest bezpośrednio na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub do wybranego przez Klienta (z listy udostępnionej w formularzu Zamówienia) Punktu Odbioru lub do wybranej przez Klienta Placówki Pocztowej (z listy udostępnionej w formularzu Zamówienia). Zmiana adresu dostawy, Punktu Odbioru lub Placówki Pocztowej po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected], zawierającej w temacie zwrot „ZMIANA ADRESU” lub „ZMIANA PUNKTU ODBIORU”. Sklep może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany na adres podany w formularzu Zamówienia, do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru lub do wskazanej przez niego Placówki Pocztowej. Forma dostawy do Punktu Odbioru lub do Placówki Pocztowej nie jest dostępna w przypadku zamówienia obejmującego Produkty Partnera.
2. W przypadku wybrania przez Klienta podczas składania zamówienia Punktu Odbioru lub Placówki Pocztowej jako miejsca dostarczenia zamówionych Produktów, Klient zostanie powiadomiony przez Biopellet w drodze wiadomości e-mail lub wiadomości sms o gotowości zamówionych Produktów do odbioru w Punkcie Odbioru lub Placówce Pocztowej wskazanej przez Klienta.
3. Zamówione Produkty dostarczone do Punktu Odbioru lub Placówki Pocztowej będą przechowywane w celu ich odbioru przez okres 7 (siedmiu) dni od daty doręczenia Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms powiadomienia o możliwości odbioru Produktów w wybranym Punkcie Odbioru lub Placówce Pocztowej, z tym zastrzeżeniem, że:
a. Produkty dostarczone do Placówki Pocztowej będącej punktem partnerskim Poczty Polskiej będą przechowywane w celu ich odbioru przez okres 6 (sześciu) dni od daty doręczenia Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms powiadomienia o możliwości ich odbioru z tej Placówki Pocztowej,
b. Produkty dostarczone do Placówki Pocztowej będącej automatem pocztowym będą przechowywane w celu ich odbioru przez okres 4 (czterech) dni od daty doręczenia Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms powiadomienia o możliwości ich odbioru z tej Placówki, a po tym terminie na kolejne 3 dni przesyłka zostanie skierowana do najbliższej placówki Poczty Polskiej, świadczącej „Odbiór w punkcie” o czym adresat zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms. Produkty mogą zostać odebrane przez Klienta w tych terminach w wybranym Punkcie Odbioru lub odpowiednio Placówce Pocztowej w godzinach jego otwarcia.
5. W przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem Punktu Odbioru lub Placówki Pocztowej będącej automatem pocztowym, w celu odbioru zamówionych Produktów, niezbędne jest okazanie przez Klienta w Punkcie Odbioru lub odpowiednio wprowadzenie w automacie pocztowym jednorazowego indywidualnego kodu odbioru generowanego dla każdego Zamówienia. Klient powinien zachować indywidualny kod odbioru w tajemnicy. W przypadku udostępnienia przez Klienta kodu odbioru osobie trzeciej, Klient upoważni wskazaną osobę do odbioru zamówionych Produktów w imieniu Klienta i na jego rzecz. W przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem Placówki Pocztowej niebędącej automatem pocztowym, dokonanie odbioru zamówionych Produktów, jest możliwe po stwierdzeniu przez osobę wydającą paczkę w Placówce Pocztowej tożsamości Klienta uprawnionego do jej odbioru lub po okazaniu pisemnego upoważnienia nadanego osobie trzeciej przez Klienta uprawnionego do jej odbioru.
6. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostarczenia Produktów do wybranego Punktu Odbioru lub Placówki Pocztowej, umowa sprzedaży Produktów jest zawierana pod warunkiem rozwiązującym niedokonania odbioru Produktów w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Nieodebranie przez Klienta Produktów w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej powoduje ziszczenie się warunku rozwiązującego – umowa sprzedaży Produktów ulega rozwiązaniu, a Biopellet zwraca niezwłocznie Klientowi uiszczone płatności w taki sposób, w jaki Biopellet uzyskał zapłatę od Klienta.
7. Dostawa Produktów Partnera następuje bezpośrednio z magazynu partnera handlowego Biopellet(dalej również: „Partner”). W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia obejmującego zarówno Produkty oraz Produkty Partnera, dostawa zamówionych towarów nastąpi w oddzielnych przesyłkach – Produkty Partnera zostaną dostarczone z magazynu Partnera, a Produkty – z magazynu BiopelletBiopellet nie oferuje dostarczenia Produktów Partnera do Punktów Odbioru.
8. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Biopellet oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Biopellet, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Biopellet przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przez Biopellet przesyłki zawierającej Produkty i wynosi maksymalnie 7 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu . W przypadku Produktów Partnera, czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia Produktów Partnera przez przewoźnika może być odmienny – każdorazowo jednak czas dostawy poszczególnych Produktów Partnera (łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktów Partnera) zostanie jednoznacznie określony w sposób jasny i zrozumiały najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość.
9. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient, chyba że warunki promocji w odniesieniu do danego rodzaju dostawy będą stanowiły inaczej. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo obok prezentowanego w Sklepie Produktu . Zamówione w Sklepie Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej . Produkty Partnera są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że na podstronie danego Produktu Partnera wskazano inaczej (zakładka Dostawa). Ewentualne ograniczenia dotyczące dostarczania Produktów Partnera zostaną wyraźnie wskazane najpóźniej na początku składania zamówienia przez Konsumenta.

VII. Sposób i termin zapłaty

1. Ceny w Sklepie określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki, jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy, chyba że warunki promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.
2. Sklep udostępnia poniższe formy płatności:
a. Płatność „z góry” (online):
 Przelew elektroniczny;
 Płatność kartą;
 Płatność za pośrednictwem PayPal (tylko w wersji EN);
 Płatność ratalna (w ramach PayU)
 Płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU – przy czym jest ona
realizowana w ten sposób, że po wybraniu wskazanej formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego PayU, gdzie następuje weryfikacja danych Klienta. Skorzystanie z płatności PayU wymaga uprzedniego dokonania pozytywnej weryfikacji danych Klienta przez dostawcę płatności PayU na warunkach określonych w regulaminie płatności udostępnianym przez dostawcę. Korzystanie z usługi płatności PayU może podlegać ograniczeniom kwotowym lub ilościowym, ustanowionym przez Biopellet.
b. płatność za pobraniem („przy odbiorze”) – dostępna tylko na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej
3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego Produkty Partnera, bądź zamówienia obejmującego Produkty oraz Produkty Partnera, jak również w przypadku wybrania opcji dostawy obejmującej dostarczenie Produktów do Punktu Odbioru (co nie dotyczy złożenia przez Klienta Zamówienia w wyniku dokonanej zgodnie z punktem VIII Rezerwacji) lub do Placówki Pocztowej, forma płatności za pobraniem (przy odbiorze) nie jest dostępna. Klient może dokonać płatności za takie zamówienie za pomocą płatności „z góry” (przedpłata).
4. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, termin płatności wynosi 21 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży). Po upływie powyższego terminu, Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży Produktów. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
5. Biopellet może wprowadzić w ramach Sklepu okresowe promocje rozumiane jako szczególne warunki sprzedaży Produktów, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (dalej również: „Promocje”). W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji. Produkty Partnera mogą zostać wyłączone z zakresu Promocji bądź objęte oddzielną Promocją – każdorazowo na odrębnie ustalonych zasadach.

VIII.

IX. Stosowana przez Biopellet procedura rozpatrywania reklamacji

1. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
2. Na Biopellet ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Biopellet z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Biopellet z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Biopellet druku reklamacyjnego, który zostanie przesłany do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, jest to jednak fakultatywne.
6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Biopellet niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
 żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Biopellet jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
7. Jeżeli Klientem jest konsument (rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej również „Konsument’), może zamiast zaproponowanego przez Biopellet usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Biopellet. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
9. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Biopellet nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
10. Biopellet odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wada przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

X. Adres, pod którym Konsument może składać reklamacje dotyczące Produktów Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Produktu w szczególności listownie na adres:

U jana s.c. ul.Dworska 34 18-230 Ciechanowiec, za pomocą wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub w wybranym Punkcie Odbioru. W przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji za pośrednictwem Punktu Odbioru, ze względów logistyczno – organizacyjnych prosimy o dołączenie do reklamowanych Produktów, pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego dane kontaktowe Klienta i żądanie reklamacyjne (nie ogranicza to jednak możliwości złożenia przez Klienta reklamacji w innej formie). Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Produktu (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Biopellet skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania. W przypadku zgłoszenia reklamacji w zakresie Produktów Partnera, w celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Biopellet, ze względów logistyczno – organizacyjnych prosimy o przekazanie zgłoszenia roszczenia w zakresie wad Produktów Partnera bezpośrednio na adres wskazany na formularzu (dokumencie) załączonym do przesyłki zawierającej Produkty Partnera jako adres do zgłoszenia reklamacji. Powyższe postanowienie nie uchybia obowiązkowi Biopellet do rozpatrzenia reklamacji (zgłoszenia z tytułu rękojmi) skierowanej bezpośrednio do Biopellet.

XI. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Biopellet oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta) Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, Konsument może alternatywnie skorzystać z oferowanego przez Biopellet druku (formularza) dołączanego do przesyłki zawierającej Produkty, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ograniczenia to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: [email protected] . W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: U Jana s.c. ul dworska 34 18-230 Ciechanowiec . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie Produktów Partnera, ze względów logistyczno–organizacyjnych prosimy o przekazanie w miarę możliwości oświadczenia o odstąpieniu bezpośrednio na adres e-mail (w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail) lub adres korespondencyjny (w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną) wskazany na formularzu (dokumencie) załączonym do przesyłki zawierającej Produkty Partnera jako adres do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Biopellet ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi  dokonane przez niego płatności . Biopellet dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Biopellet może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Biopellet od Konsumenta. W pozostałych przypadkach, Biopellet może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura).
8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez BiopelletBiopellet nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ma obowiązek zwrócić Biopellet zwracany Produkt  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Biopellet – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych Produktów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
10. Zwracane Produkty należy odesłać na następujące adresy:
w przypadku odesłania Produktów za pośrednictwem kuriera – na adres:
U jana s.c. ul. Dworska 34 18-230 Ciechanowiec

.11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Biopellet w ramach odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie koszty. W przypadku odstąpienia od całości lub części zamówienia obejmującego zarówno Produkty, jak i Produkty Partnera, prosimy o odesłanie poszczególnych towarów na adresy o których mowa w punkcie 10 powyżej – w miarę możliwości zgodnie z tym czy są to Produkty Biopellet czy Produkty Partnera i których Partnerów.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Biopellet zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

XII. Brak prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych lub opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c. której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie Produktu zostało otwarte po dostarczeniu;
d. której przedmiotem świadczenia (Produktami) są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

XVI. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.
2. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
3. Biopellet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu
4. Biopellet poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Biopellet umów sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.
6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Biopellet udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
7. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Biopellet a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Biopellet.
8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Biopellet a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
9. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie

XVII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Biopellet może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Biopellet w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Biopellet do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Biopellet każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Biopellet nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikły z umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Biopellet.
3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a przedsiębiorcę poprzez umożliwienie zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Biopellet.
4. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
5. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

XVIII. Faktury elektroniczne

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Biopellet faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta bądź podczas składania zamówienia.

 

XIX. Postanowienia Końcowe

  1. Zwrotowi nie podlegają produkty firmy Ambiente Calore, oraz piece C.O.  które posiadają indywidualne cechy wskazane przez Kupującego w formularzu zamówienia (tj. rodzaj dodatków i kolor obudowy), gdyż są produkowane na indywidulane zamówienie Kupującego. Zapis ten nie wyklucza postępowania reklamacyjnego na wypadek niezgodności towaru z umową.
© 2021. BioPellet. Czystsze jutro